F161216DH19-640×400.jpg

View of Nitzana, an ancient Nabataean city located in the southwest Negev desert in Israel, December 16, 2016. Photo by Doron Horowitz/Flash90 *** Local Caption *** ðéöðä
úì
éùåá
òúé÷
âáåì
îãáø
îöøéí
úì ðéöðä ñîåê ìéùåá òæåæ åìëôø äðåòø ðéöðä ñîåê ìâáåì îöøéí åìîú÷ï çåìåú