F210430FF0002-1-e1619783656401-640×400.jpg

People gather outside the home of a victim of the Meron crush, in the City of Bnei Brak, on April 30, 2021. Photo by Flash90 *** Local Caption *** ì”â áòåîø
ìâ áòåîø
àñåï
÷øéñä
áîä
îúéí
àðùéí
áðé áø÷
çñéãéí
çøãéí
çâ
äø îøåï
äø îéøåï
äìååéä
îåãòú
àáì