F201204FFF0006-640×400.jpg

Members of La Familia group protest against the intention of Beitar owner Moshe Hogeg to sell a percentage of the group to a member of the United Arab Emirates royalty, at Beitar Jerusalem training ground in Jerusalem on December 4, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption *** áéúø éøåùìéí
îùç÷
ëãåøâì
ñôåøè
àåäãéí
÷ììä
àéçåã äàîéøåéåú
îùä çåââ
áòìéí
òñ÷ä
ìä ôîìéä