F220622OF42-1024×640.jpg

Israeli prime minister Naftali Bennett during a discussion and a vote on a bill to dissolve the Knesset, at the assembly hall of the Israeli parliament, in Jerusalem, on June 22, 2022. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 *** Local Caption *** áçéøåú
úàøéê
ëðñú
îìéàä
äöáòä
ôéæåø äëðñú
èøåîé
øàù äîîùìä
ðôúìé áðè
èøåîéú