F160309YS24-640×400.jpg

President Reuven Rivlin (L) poses for a picture with United States Vice President Joe Biden before delivering joint statements at the President’s residence in Jerusalem on March 9, 2016. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** â’å áééãï
ñâï ðùéà àøöåú äáøéú
áé÷ïø
áéú äðùéà
îñéáú òéúåðàéí
äðùéà øàåáï øéáìéï