F161120KGPO03-e1589780349750-400×250.jpg

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (3L), Israeli minister of Interior Affairs Aryeh Deri (3R) and Health Minister Yaakov Litzman (2L) attend a Conference of Hamodia Newspaper in Lod on November 20, 2016. Photo by Kobi Gideon/GPO ***HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES*** *** Local Caption *** øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå
åòéãú òéúåï äîåãéò ìëìëä åòñ÷éí
àøéä ãøòé
éò÷á ìéöîï