F190301HP16-640×400.jpg

View of platstic bottles and other trash that was swept in rain floods in the Beit Zait water reservoir near Jerusalem after heavy rain storms swept the area, on March 1, 2019. Photo by Hadas Parush/Flash90
*** Local Caption *** ñëø
áéú æéú
îàâø
îéí
âùí
îé âùîéí
ñòøä
çåøó
ðåó
èáò
éøåùìéí
îæâ àåéø
á÷áå÷éí
ôìñèé÷
æáì
ùèôåðåú