F200419TN40-e1587405506951.jpg

Leader of the Joint list Ayman Odeh speaks during a protest against Prime Minister Benjamin Netanyahu calling on him to quit, at Rabin Square in Tel Aviv on April 19, 2020. Photo by Tomer Neuberg/Flash90 *** Local Caption *** äôâðä
øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå
äôâðú ùîàì ëéëø äáéîä
úì àáéá
äãâìéí äùçåøéí
àééîï òåãä
àåãä