D184-028-400×250.jpg

OUTGOING MOSSAD HEAD SHABTAI SHAVIT (L) HUGGING HIS SUCCESSOR, DANNY YATOM DURING A CHANGE OF COMMAND CEREMONY IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE.

øàù äîåñã äéåöà (îùîàì) ùáúàé ùáéè îúçá÷ òí øàù äîåñã äðëðñ ãðé éúåí, áè÷ñ çéìåôé îùîøåú áîùøã øàù äîîùìä.