F210623OF82-640×400.jpg

Israeli president Reuven Rivlin hosts the Israeli Olympic delegation competing at the upcoming Olympic Games in Tokyo at the President’s Residence in Jerusalem on June 23, 2021. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 *** Local Caption *** äîùìçú äàåìéîôéú äéùøàìéú äîúîåããú áîùç÷éí äàåìéîôééí ä÷øåáéí áèå÷éå îùúúôú áè÷ñ ááéú äðùéà áéøåùìéí