F210221FFF204-640×400.jpg

Marine veterinarians take samples from a 17-meters long fin whale washed ashore on the Nitzanim beach, near the city of Ashkelon, February 21, 2021. Photo by Flash90 *** Local Caption *** ìååéúï
îöåé
îú
çåó
éí
ðéöðéí
îáè
ëììé
àðùéí
îñúëìéí
îá÷øéí
çåó
éí