F201005FFF0016-1-640×400.jpg

Ultra-Orthodox Jews attend the funeral of Pittsburgh Rebbe Mordechai Leifer in the city of Ashdod on October 5, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption *** ôéèñáåøâ
çñéãéí
úôéìä
øá
äìååéä
çøãéí
äìååéä
÷åøåðä
îùèøä