F210809DC206-1024×640.jpg

A jewish man blows a shofar horn as Jews pray for forgivness (Selichot), in Meron, northern Israel on August 9, 2021, ahead of the Jewish New Year. Photo by David Cohen/Flash90 *** Local Caption *** ñìéçåú
úôéìä
çøãé
çøãéí
éäåãé
éäåãéí
éäãåú
ãú
ùåôø
ú÷éòú

ãúé
ãúééí
úôéìä
îúôìì
îúôììéí
çåãù àìåì