F211230OF14-1024×640.jpg

Magen David worker take a COVID-19 rapid antigen test from Israelis, at a Magen David Adom testing center in Jerusalem, on December 30, 2021. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 *** Local Caption *** áãé÷ä
îäéøä
îñéëåú
îâï ãåã àãåí îã”à, àøâåï ääöìä ùì éùøàì
÷åøåðä
åéøåñ
îâéôä