F151118YS06-400×250.jpg

Dan Harel, director-general of the Defense Ministry seen during a joint press conference at the Finance Ministry in Jerusalem on November 18, 2015, announcing an agreement of the defense budget for the next five years. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** ùø äáéèçåï îùä éòìåï åùø äàåöø îùä ëçìåï áçúéîä òì äñëí ò÷øåðåú ìú÷öéá äáéèçåï ìçîù äùðéí äáàåú áîùøã äàåöø áéøåùìéí

îðë”ì îùøã äáéèçåï ãï äøàì