F180517GE04-1-e1625408044473-1024×640.jpg

Outgoing Etzion brigade commander, Col. Sharon Asman, (and new Binyamin brigade commander) with his daughter Emma, at the appointing ceremony held today, at the site of Russian monastery in the Independence War. May 17, 2018. Photo by Gershon Elinson/FLASH90 May 17, 2018. Photo by Gershon Elinson/FLASH90 *** Local Caption ***
áùèç òîãú äîéðæø äøåñé áîìçîú äùçøåø ðòøê äéåí è÷ñ çéìåôé îç”è òöéåï.îéîéï äîç”è äçãù äðëðñ àì”î ãåã ùôéøà åäîç”è äéåöà àì”î ùøåï àñîï ùîúîðä ìîç”è áðéîéï