F210622YS29-640×400.jpg

Meretz parliament member Mossi Raz attends a lobby meeting entitled “Between occuption and Apartheid” in the Israeli parliament on June 22, 2021. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** ëðñú
ãéåï ëéáåù
áï âáéø
ëéáåù
îåñé øæ
îøö