F130819YN074-1024×640.jpg

**FILE**Orthodox Jewish men wear their prayer shawls to pray the morning prayer as the ride the train, on February 4, 2010. Photo by Yaakov Naumi/Flash90. **YATED NEEMAN & KIKAR SHABAT & KOOKER OUT** FILE** *** Local Caption *** øëáú éùøàì
úçáåøä
öéáåøéú
ðåñò
ðåñòéí
çøãé
çøãéí
ãúé
ãúééí
èìéú
ùçøéú
úôéìä
îúôììéí