F180409MS06-1024×640.jpg

View of the “Halutziot” project, which includes the construction of a 55 megawatt solar power plant as a joint venture of the communities of the new pioneering region established by the families of Gush Katif evacuees, in southern Israel. November 16, 2017. Photo by Moshe Shai/FLASH90 *** Local Caption *** ôøåé÷è “çìåöéåú” ëåìì ä÷îú úçðú ëåç ñåìàøéú áäé÷ó 55 îâä ååàè ëîéæí îùåúó ùì ééùåáé çáì äçìåöéåú äçãù àùø äå÷îå òì éãé îùôçåú îôåðé âåù ÷èéó