F210622OF306-e1624696739135-640×400.jpg

Israeli minister of Foreign Affairs Yair Lapid with with head of the Ra’am party Mansour Abbas in the assembly hall of the Israeli parliament on June 21, 2021. Photo by Olivier Fitoussi/FLASH90 *** Local Caption ***
ëðñú îìéàä
éàéø ìôéã
øàù äîîùìä ðôúìé áðè