F190204FFFF43-e1622736168313-640×400.jpg

Jewish Home Director General Nir Orbach speaks at the party’s preliminary elections in Ramat Gan on February 4, 2019. Photo by Flash90 *** Local Caption *** äáéú äéäåãé
ëéðåñ
îôìâä
äöáòä
îöáéòéí
îôìâä
éîéï
ôøééîøéæ
ðéø àåøáê