F210530FFF001-1024×640.jpg

Likud supporters and crime minister supporters protest during two different demos outside Ayelet Shaked ‘s home in Tel Aviv on May 30, 2021. Photo by Flash90 *** Local Caption *** áçéøåú
áé÷åø
äåìëú îãáøú
áçéøåú
àééìú ù÷ã
äôâðä