F210609OF68-1-640×400.jpg

MK Shlomo Karai and MK Galit Distel attend a meeting of the Arrangements Committee at the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem, on June 9, 2021. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 *** Local Caption *** áçéøåú
ëðñú
äåòãä äîñãøú
äöáòä
îîùìä
çãùä
îãáøéí
ç”ë
ùìîä ÷øòé
ìéëåã
âìéú ãéñèì