F200227DC71-640×400.jpg

Shas parliament member Yoav Ben-Tzur speaks during a campaign event of the Shas party in Northern Israeli city of Tiberias, February 27, 2020. Photo by David Cohen/Flash90
*** Local Caption *** ùñ
çøãéí
ù”ñ
îôìâä
ëðñ
áçéøåú
èáøéä
éåàá áï öåø