F211216OF01-1024×640.jpg

A homeless man sleeps as he seats on the floor outside a grocery shop in the city center of Jerusalem on December 15, 2021. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 *** Local Caption *** çñø áéú éùï ëùäåà éåùá òì äøöôä îçåõ ìîëåìú áîøëæ äòéø éøåùìéí
òåðé