F210317FFF0008-1-e1616657007517-1024×640.jpg

Israeli students receive Covid-19 vaccine injection, at Amal high school in the southern Israeli city of Beer Sheva, March 17, 2021. Photo by Flash90 *** Local Caption *** ðâã ðâéó
ä÷åøåðä
àøðä
úìîéãéí
òîì
áàø
ùáò
÷åøåðä
çéñåï
ëììéú
àæøçéí
çéñåðéí