F220104AN30-1024×640.jpg

Dr. Guy Rofeh, a gynecologist arrested on suspicion of sexual harassments arrives for a court hearing at the Magistrate’s Court in Haifa, January 4, 2022. Photo by Alon Nadav/Flash90 *** Local Caption *** çùåã
ðùéí
àéùä
çéôä
âðé÷åìåâ
âéà
øåôà
äèøãåú
îéðéåú
ðòöø
áéú
îùôè
ùìåí
çéôä