F190120YS02-640×400.jpg

View of construction work at the mixed-gender prayer section, at the Western Wall in Jerusalem Old City on January 20, 2019. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** øçáä îùåúôú
ðùåú äëåúì
úôéìä
øçáä
÷ùú øåáéðñåï
ùèç
îøçá
ôìåøìéñèé
øá äëåúì
îàá÷
ðùéí
âáøéí
äëåúì äîòøáé
äòéø äòúé÷ä
éøåùìéí òæøú éùøàì