F210917AVS06-e1632049652935-1024×640.jpg

The driver suspected hitting and killing a 12-year-old boy who was riding his bike on Route 4 near Givat Shmuel on Yom Kippur, arrives for a court hearing at the Tel Aviv Magistrate’s Court, September 17, 2021. Photo by Avshalom Sassoni/Flash90 *** Local Caption *** áéú îùôè
äòøëú îòöø
ùìåí
çùåã
ðäâ
äøåâ
ðòø
âáòú ùîåàì
ëáéù 4
áéú îùôè ùìåí
úì àáéá