F210511YA100-1024×640.jpg

People take cover as a siren sounds a warning of incoming rockets fired from the Gaza strip, in central Israel on May 11, 2021. Photo by Yossi Aloni/Flash90
*** Local Caption *** âåù ãï
øñéñéí
îëåðéú
ðôâò
ø÷èä
éøé
øöåòú òæä
äñìîä
âáåì
ôìñèéðéí
öáò àãåí