F151222HP026-640×400.jpg

Female soldiers of the Erez Battalion in the Military Police, pose for a portrait at the checkpoint at the Shuafat Refugee Camp in East Jerusalem, on December 22, 2015. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ìåçîåú
îçñåí îçðä ôìéèéí ùåòôè
çééìåú
çéì îùèøä
îùèøä öáàéú
âãåã àøæ
ðùéí
áðåú
öäì
áåã÷åú
áãé÷ä
úòåãú æäåú
ôñèéðéí
øëáéí
øëá
ôåøèøè