F211005ZEL01-1024×640.jpg

Benzi Gopstein, chairman of the far-Right group Lehava seen during a visit of Right-wing politician Itamar Ben Gvir in Kfar Qasim, October 5, 2021. Photo by Yossi Zeliger/Flash90 *** Local Caption *** ëôø
÷àñí
òøáéí
éäåãéí
äôâðä
áé÷åø
ôåìéèé÷àé
éîðé
àéúîø
áï âáéø
áðöé âåôùèééï