F200302FF209-640×400.jpg

Israeli minister of Defense and leader of the Yamina party Naftali Bennett seen with party members at the Yamina headquarters on elections night, in Ramat Gan on March 2, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption *** áçéøåú
îãâí
çåââéí
éîéðä
ðôúìé áðè
àééìú ù÷ã
øôé ôøõ
áöìàì ñîåèøéõ