F210712FFF05-e1626088595961-640×400.jpg

Medical technicians test passengers for COVID-19 at the Ben Gurion International Airport near Tel Aviv on July 12, 2021. Photo by Flash90 *** Local Caption *** åéøåñ
÷åøåðä
îâôä
ùãä úòåôä
îñëåú
îñëä
áï âåøéåï
áãé÷åú îäéøåú
áãé÷ä
÷åøåðä
úçáåøä
ùø
ùøú