F171105YN020-1024×640.jpg

Harvesting olives used for making olive oil at the “Carma” farm located in a settlement between Kfar Adumim and Mishor Adumim, November 05, 2017. Photo by Yaniv Nadav/FLASH90 *** Local Caption *** îñé÷ æéúéí åáéú äáã ùì îù÷ “ëàøîà” äðîöàú áäúðçìåú áéï ëôø àãåîéí ìîéùåø àãåîéí