F210219FFF10-1024×640.jpg

Israeli residents from southern Israel protest against the increasing number of violent incidents in the Negev Region, in Mash’abim Junction, southern Israel, on February 19, 2021. Photo by Flash90 *** Local Caption *** úåùáé øîú äðâá îôâéðéí áöåîú îùàáéí áîçàä òì âì äàìéîåú åäôøéöåú áãøåí
äôâðä
àåðñ
éìãä
îôâéðéí
áãåàéí
âðéáåú