F190611FFF05-2-e1603122917392.jpg

Minister of Gender Equality Gila Gamliel speaks at a conference at the Tel Aviv University, on June 11, 2019. Photo by Flash90 *** Local Caption *** âéìä âîìéàì
ùøä
ùåééåï çáøúé
âàååä
ùáåò äâàååä
ðåàí
îãáø
àåðéáøñéèä
àåðéáøñéèú úì àáéá