F210813LT09-1-1024×640.jpg

Pro-Israel demonstrators protest against Ben and Jerry’s over its boycott of the West Bank, and against antisemitism, in Manhattan, New York City, on August 12, 2021. Photo by Luke Tress/Flash90 *** Local Caption *** âìéãä
ðéå éåø÷

âìéãä
áï àðã â’øéñ
âìéãåú

îôòì
äùøä ù÷ã áñéåø îôòì áï àðã â’øééñ ááàø èåáéä