F210910NI02-640×400.jpg

Palestinians demonstrate and clash with Israeli security forces in support to the escape of the six Palestinian prisoners from the Israeli prison of Gilboa in the village of Kafr Qaddoum, west of Nablus in the West Bank on September 10, 202 . Photo by Nasser Ishtayeh/Flash90 *** Local Caption *** ôìñèéðéí îôâéðéí åîúðâùéí òí ëåçåú äáéèçåï äéùøàìéí áúîéëä ìáøéçúí ùì ùùú äàñéøéí äôìñèéðéí îäëìà äéùøàìé áâìáåò áëôø ëôø ÷ãåí, îîòøá ìùëí áâãä äîòøáéú.