F210622OF319-e1625574134582-640×400.jpg

Former Knesset member Eli Avidar seat in the guests balcony in the assembly hall of the Israeli parliament on June 21, 2021. Photo by Olivier Fitoussi/FLASH90 *** Local Caption ***
ëðñú îìéàä
éàéø ìôéã
øàù äîîùìä ðôúìé áðè