F210602AVS33-640×400.jpg

Yamina parliament member Idit Silman arrives to coalition talks, at the Maccabiah village in Ramat Gan on June 02, 2021. Photo by Avshalom Sassoni/Flash90 *** Local Caption *** öáé îâéò ìôâéùú öååúé îùà åîúï ëãé ìä÷éí îîùìú àçãåú áëôø äîëáéä áðéñéåï ìäâéò ìäñëîåú
òéãéú ñéìîï