F190824TNFF05-400×250.jpg

Blue and White parliament member Ram Ben Barak participates in a Saturday Culture event in Shoham, August 24, 2019. Photo by Tomer Neuberg/Flash90 *** Local Caption *** ùáúøáåú
ùáú úøáåú
ôåìéèé÷ä
éù òúéã
ëçåì ìáï
øí áï áø÷
ùåäí